Ako prebieha špeciálno-pedagogické vyšetrenie

U niektorých detí sa o nástupe do školy alebo po dlhšom čase vo vyučovacom procese objavia určité problémy – jednoducho povedané – s učením. Dieťaťu sa ťažšie osvojujú čísla, čo práca s nimi, ťažko číta, robí časté chyby v prepisoch textu …

Aby rodičia i učitelia vedeli dieťaťu efektívne pomôcť, je vhodné zamerať sa na diagnostiku špecifických vývinových porúch učenia. Jej cieľom je získať ucelený obraz o dieťati, v čom dosahuje úspechy, zlepšenia a naopak aké sú jeho nedostatky a kde vo vývine dochádza k jeho oneskorovaniu.

Ako prebieha špeciálno-pedagogická diagnostika v CPR Kvapka

Hodnotíme celkový vývin dieťaťa vo viacerých sledovaných oblastiach:

 • jemná motorika
 • sluchová percepcia
 • zraková percepcia
 • rytmická percepcia
 • pamäť
 • pozornosť
 • školská  spôsobilosť (čítanie, písanie, pravopis)

Do diagnostiky patrí:

 • zistenie aktuálnej úrovne vedomostí a zručností dieťaťa,
 • stanovenie vplyvu oslabenia na proces výchovy a vzdelávania,
 • určenie vhodných podmienok výchovy a vzdelávania, respektíve ďalšej podpory a rozvoja vývinu dieťaťa (ako napr. treba upraviť podmienky pre dieťa v škole a doma, ako je vhodné s ním pracovať),
 • stanovenie najbližších terapeutických a stimulačných cieľov pre dieťa (kam sa má/môže dieťa posunúť, čo by malo zvládnuť ako ďalší stupienok vo svojom vzdelávaní),
 • voľby vhodných kompenzačných a edukačných pomôcok (s akými materiálmi je vhodné s dieťaťom pracovať).

Vyššie uvedené zisťujeme pomocou rôznych štandardizovaných testov, škál, aktivít zameraných na posúdenie školských zručností. Vyšetrenie trvá cca 2 hodiny, obvykle to zvládneme v rámci jedného stretnutia. Podľa miery únavy dieťaťa a jeho spolupráce je však niekedy potrebné vyšetrenie rozdeliť na 2 časti.  Počas testovania nie je rodič prítomný. Dieťaťu je vhodné priniesť niečo na pitie a malý snack (ovocie, pečivo).

Po vyhodnotení testov máme stretnutie s rodičmi (v iný deň, než je testovanie dieťaťa), kde rodičia dostanú výsledky a správu v písomnej podobe. Toto stretnutie trvá 50 – 60 minút, aby aj rodičia mali priestor na otázky, v prípade, že sa objavia nejaké miesta, ktoré by bolo dobré pred vstupom do školy posilniť.

Konečná diagnóza je výsledkom tímovej spolupráce. V prípade, že sa jedná o prvé takéto vyšetrenie dieťaťa, je potrebná aj:

 • psychologická diagnostika,
 • poznanie školského prospechu dieťaťa,
 • poznanie prostredia, v ktorom je dieťa vzdelávané a foriem jeho vzdelávania (aký typ školy dieťa navštevuje, akou formou sa na danej škole vzdeláva).

Diagnostika je spoplatnená podľa cenníka ambulancie, platného od 1.4.2020.

Môže sa Vám ešte páčiť...