Diagnostika porúch autistického spektra

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami.

Postup pri diagnostike porúch autistického spektra (orientačný)

  1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@dietaaja.sk) alebo telefonicky (0903769708). Uvedie meno a vek dieťaťa, kto odporúča diagnostiku (rozhodnutie rodičov, CPPPaP, pedopsychiater ….). Na základe takto prejaveného záujmu o diagnostiku dostane rodič/zákonný zástupca mailom faktúru na úhradu registračného poplatku v sume 20€. Poplatok je potrebné uhradiť obratom (poplatok pokrýva náklady spojené s časom, ktorý venujeme vášmu dieťaťu ešte predtým, než s ním fyzicky prídete – venujeme sa údajom v dotazníku, konzultujeme s kolegami a pripravujeme sa na samotné vyšetrenie, príp. pripravujeme podklady pre zdravotnú poisťovňu). Tento poplatok vám na konci procesu odrátame od celkovej sumy diagnostiky. V prípade, že sa nakoniec rodičia rozhodnú diagnostiku neabsolvovať, poplatok je nevratný.
  2. Po uhradení poplatku zasielame mailom dotazníky, ktoré treba vyplniť. Na základe vyplneného dotazníka do cca 7 dní dostanete informáciu o termíne diagnostiky (tá má 2 časti).
  3. 1. časť – stretnutie s rodičmi, na ktorom na základe vyplnených dotazníkov realizujeme anamnestický rozhovor. Toto stretnutie trvá pomerne dlho (2 – 3 hodiny), pre celý diagnostický proces je veľmi dôležité venovať sa rôznym oblastiam v životnej histórii dieťaťa.
  4. 2. časť – diagnostické stretnutie s dieťaťom (podľa veku dieťaťa je pri ňom prítomný aj rodič). Toto stretnutie je nahrávané na kamerový záznam a slúži pre následný rozbor. Trvá cca 45 – 75 minút.
  5. Vyhodnotenie záznamu, príprava správy a odporúčaní. Tento proces je náročný na čas, preto rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 30 dní).
  6. Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odporúčaní, odovzdanie správy rodičovi.

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pedopsychiatrom, logopédom, či neurológom.

Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. 

Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.  Naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je vo výške 10€.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...