Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka
Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, poradenstvo a tréning zručností rodičov,prednášky, workshopy s výchovným zameraním

PaedDr. Jana Lednická

Som sociálna pedagogička, psychoterapeutka

Štúdium sociálnej pedagogiky (PdF UK) som ukončila v roku 1999. V roku 2000 som na tej istej fakulte urobila rigoróznu skúšku. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v  Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister). Od roku 2008 som zapísaná  v Zozname psychoterapeutov SR.  Zúčastňujem sa rôznych vzdelávacích podujatí. Dôležitou súčasťou mojej práce je supervízia.

Poskytujem pedagogické poradenstvo a psychoterapiu pre deti a dospievajúcich. Od začiatku svojej praxe sa venujem práci s deťmi a adolescentmi, keďže pracujem od štúdia v poradenskom zariadení.

S detskými klientmi  (3 – 11 rokov) pracujem prostredníctvom hry, ktorá je ich najprirodzenejším vyjadrovacím prostriedkom. S dospievajúcimi klientmi vediem rozhovor. Snažím sa o profesionálny a korektný prístup so všetkými klientmi bez ohľadu na vek. Významnou súčasťou mojej práce sú stretnutia so zákonnými zástupcami detí, ktorým poskytujem poradenstvo a zároveň ich učím aj rodičovské zručnosti (ako reagovať na emócie, ako a kedy zadávať hranice a pod.).

Najčastejšie ma rodičia vyhľadajú v súvislosti s/so:

  • emocionalitou detí (moje dieťa je plačlivé, ustráchané, nepokojné),
  • náročnými životnými situáciami (rozvod, choroby a s tým súvisiace lekárske úkony,  hospitalizácia, strata blízkej osoby/zvieratka),
  • problémami v správaní (moje dieťa sa správa agresívne, klame, hryzie, kradne, experimentuje s drogami, chodí poza školu, rizikovo sexuálne sa správa),
  • detským vzdorom, poruchou pozornosti, hyperaktivity, enurézou,
  • nízkym sebavedomím (moje dieťa si neverí, je obeťou šikanovania, nezvláda záťaž/stres)
  • vzťahom (napätie, konflikty, moje dieťa je na mňa naviazané),
  • sebapoškodzovaním, myšlienkami na samovraždu.

Kontakt:

Mail: lednicka.jana@gmail.com

Mobil: 0902/894146

(volajte, prosím, cez pracovné dni v čase medzi 9.00 a 18.00, ak nebudem dvíhať, pošlite mi SMS a ja sa vám ozvem naspäť).

Stručný životopis:

V roku 1999 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Následne som si tu urobila  rigoróznu skúšku.

V rokoch 2002 – 2006 som absolvovala výcvik v Terapii zameranej na človeka (PCA Ister). Následne som naplnila potrebné požiadavky, v roku 2008 som absolvovala skúšky a bola som riadne zapísaná do Zoznamu terapeutov Slovenska.

Ešte počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať v Pedagogicko – psychologickej poradni v Bratislave, čo sa v súčasnosti volá Centrum pedagogicko – psychologického poradenstvo a prevencie. Mojimi klientmi sú deti od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie. S  klientmi pracujem individuálne, skupinovo, terapeuticky aj preventívne. Významnou súčasťou mojej práce sú stretnutia so zákonnými zástupcami detí, taktné prepájanie tejto spolupráce a korektné informovanie navzájom. V prípade potreby komunikujem tiež s pedagógmi detí, sociálnou kuratelou, s pedopsychiatrom, či inými odborníkmi.

S deťmi pracujem na princípoch Terapie hrou zameranej na dieťa, čo realizujem v herničke.

Som nadšená z práce pri Filiálnej terapii, teda tréningu rodičovských zručností, keďže môžem rodičom poskytovať zručnosti nevyhnutné na budovanie kvalitného vzťahu s dieťaťom.

Rada pripravujem a realizujem workshopy pre odborníkov, ako aj prednášky výchovného zamerania určené rodičom/pedagógom (Supervízne stretnutia pre rodičov). Snažím sa o poskytovanie informácií a zároveň inšpirácií, námetov na zamyslenie a predovšetkým vytvorenie bezpečného priestoru na diskusiu.

Pravidelne publikujem (vydavateľstvo Raabe), som spoluautorkou knihy Poradenská psychológia (Smitková, H. a kol.).

Práca s deťmi ma fascinuje a napĺňa. Na klientov sa teším, i keď na stretnutia prichádzam s rešpektom.

Som vydatá a spolu s manželom si užívame našu čarovnú Šarlotku.

You may also like...