PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop  PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi. Workshop je zameraný na vedenie rozhovoru s dieťaťom a adolescentom. Venovať sa budeme práci s agresívnym, depresívnym, či úzkostným klientom a taktiež práci s klientom s poruchami správania aj „typickým puberťákom“.

Centrum pre rodinu Kvapka v spolupráci s PCA Inštitút Ister

Vás pozývajú na workshop:

PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi

Workshop je zameraný na vedenie rozhovoru s dieťaťom a adolescentom. Venovať sa budeme práci s agresívnym, depresívnym, či úzkostným klientom a taktiež práci s klientom s poruchami správania aj „typickým puberťákom“.

Popri tom sa zameriame aj na to, ako robiť kontrakt s dieťaťom a rodičom, ako komunikovať so školou, či ako si poradiť so špecifikami práce s nedospelým klientom.

Prebehne tiež burza nápadov k indivuálnej práci s dieťaťom a nevynecháme tiež rôzne etické úvahy.

Workshop bude viesť Mgr. Lucia Lenická a PaedDr. Jana Lednická

Čo môžete očakávať?

Workshop je zameraný na teóriu, ako aj nácvik. Teória je prepojená s ukážkami z praxe (priama ukážka, kazuistika). Dôležitou súčasťou sú nácviky (ja ako terapeut, ja ako dieťa/adolescent), ktoré prebiehajú v diádach/triádach, ako aj v skupine. Veľmi významnou časťou je zážitok na sebe, úvahy a diskusie o terapii zameranej na dieťa.

Obsahom workshopu je:

Workshop je zameraný na vedenie rozhovoru s dieťaťom a adolescentom. Venovať sa budeme práci s agresívnym, depresívnym, či úzkostným klientom a taktiež práci s klientom s poruchami správania aj „typickým puberťákom“.

Popri tom sa zameriame aj na to, ako robiť kontrakt s dieťaťom a rodičom, ako komunikovať so školou, či ako si poradiť so špecifikami práce s nedospelým klientom.

Prebehne tiež burza nápadov k indivuálnej práci s dieťaťom a nevynecháme tiež rôzne etické úvahy.

Pre koho je workshop určený?

Workshopy sú určené psychológom/psychologičkám a psychoterapeutom/psychoterapeutkám, ale vítaní sú aj ostatní zamestnanci a zamestnankyne CPPPaP, ŠPP, DD, DC, LVS a pod. Inšpirujúce určite budú aj pre učiteľky a učiteľov, výchovné poradkyne/poradcov či koordinátorky/koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov.

Stretnutie je akreditované MŠ SR – kredity pre pracovníkov v školstve. K ich získaniu (8 kreditov) je potrebná účasť na 2 workshopoch – PCA v hrovej a filiálnej terapii a PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi.

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komor ou psychológov – 13 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP účastníci na mieste konania workshopu uhradia poplatok 5€.

Termín a miesto konania:

5. – 6. jún 2015
5. 6. 2015 (piatok), začiatok 13:30, koniec 6. 6. 2015 (sobota), koniec: 18:30. Celkový počet hodín: 16.

Maximálne: 16 účastníkov

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

95€ (pri objednaní oboch workshopov PCA v hrovej a filiálnej terapii a PCA v individuálenj práci s deťmi a adolescentmi cena 177€)

Zahŕňa náklady na lektorky, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Prihlásenie:

Prihlásenie prebieha pomocou formulára na konci. Termín je obsadený, môžete sa prihlásiť ako náhradník/čka. V prípade uvoľnenia miesta Vás budeme kontaktovať.

Prihlásenie

 

Kontakt na organizátorku – Lucia Lenická: lucia.lenicka@gmail.com

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

Mgr. Lucia Lenická

Psychologička, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.
Má skúsenosti s prácou s deťmi s emocionálnymi problémami a a problémami v správaní.
Momentálne pracuje individuálne aj skupinovo s deťmi a adolescentmi v oblasti prevencie, poradenstva aj psychoterapie.

 

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.
K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…).
Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou so zákonnými zástupcami.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

Prihlásenie

You may also like...