Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity

Na prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu zašlite prosím na prihlasovací mail info@dietaaja.sk nasledovné údaje:

Titul pred menom:

Meno:

Priezvisko:

Titul za menom

Registračné číslo v Komore psychológov (ak nie ste registrovaní, vpíšte 0):

Máte záujem o kredity SKP? Odpovedzte mám/nemám:

V akom odbore ste dosiahli vzdelanie (psychológia, psychiatria, soc. práca, liečebná pedagogika, …)?:

O ktoré vzdelávanie máte záujem?

(ak máte záujem o viacero vzdelávacích aktivít, mail pošlite prosím pre každú zvlášť):

Termín vybraného kurzu:

Kontaktné údaje:

Váš email:

Váš telefonický kontakt:

Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, uveďte to prosím do mailu)

Názov firmy:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Odoslaním mailu na uvedenú adresu zároveň vyslovujete súhlas s nasledovným:

Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnuté, bez údajov nie je možné službu poskytnúť. Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR poskytnete, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.