Program „Predškoláčik“

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo majú odloženú šk. dochádzku. Cieľom programu je podporiť dieťa v príprave na úspešné zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či oneskorenia – grafomotorika, sluchová pamäť …

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ. Cieľom programu je podporiť dieťa v príprave na úspešné zvládnutie začiatku školy, prípadne stimulovať niektoré čiastkové procesy, kde dieťa môže mať určité limity, či oneskorenia – grafomotorika, sluchová pamäť …

Jednotlivé stretnutia prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, formou hier a cvičení (s využitím pracovných listov). Deti tieto aktivity nevnímajú ako učenie, no i tak dochádza k upevňovaniu ich zručností a schopností. Našim cieľom je podporiť nielen schopnosti detí, ale aj ich sebadôveru a radosť z tvorby a poznávania.

Deti si vyskúšajú rôzne pomôcky a rodičia dostanú informácie o tom, čo s deťmi na stretnutiach robíme, ako aj informáciu o svojom konkrétnom dieťatku, ako s ním pracovať aj v domácom prostredí. Program prispôsobuje individuálnym potrebám konkrétnych detí. Na úvodnom stretnutí deti absolvujú orientačnú diagnostiku predškolských zručností a rodičia dostanú individuálne k výsledkom svojho dieťaťa spätnú väzbu.

Kde a kedy?

Začiatok – marec 2021. Pri dostatočnom počte záujemcov (4).  Stretnutia sa konajú v Centre pre rodinu KvapkaProgram zahŕňa 10 + 1 stretnutie, vždy raz do týždňa.

Plánujeme otvoriť 2 skupiny, vždy v čase 14:00 – 15:15:

Pondelková – 15. 3. – 31.5. – vedie Mgr. Mária Kopčíková

Štvrtková – 25. 3. – 3.6. – vedie Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Prihlásenie

Aktivity sú členené do tematických okruhov zameraných na:

  • rozvoj zrakového vnímania,
  • zrakovej a sluchovej pamäte,
  • podporu pozornosti,
  • diferenciáciu laterality,
  • rozvoj grafomotoriky,
  • podporu schopnosti rytmizácie,
  • podporu orientácie v priestore,
  • rozvoj seriality,
  • rozvoj základných matematických predstáv.

Cena: 140 €

(Cena zahŕňa 15 hodín práce s dieťaťom, informácie pre rodičov, pracovné materiály, tlačené materiály, vstupnú  orientačnú diagnostiku. Poplatok je možné uhradiť 2 splátkami.)

Skupina detí je uzatvorená, s max. počtom 5 detí.

Miesto konania – Centrum pre rodinu Kvapka

Prihlásenie:

Prihlásenie

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú –  kopcikova@dietaaja.sk, 0903 / 76 97 08.

Pracovný materiál, čaj, vodu budú mať deti k dispozícii.

Kto sú lektorky:

Mgr. Liliana Šimečková, Phd.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Naďalej sa vzdeláva na SZU v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracuje individuálnou a skupinovou formou.

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi (problémy v správaní a adaptácii na školu, či škôlku).

Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradení iba tí záujemcovia, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

You may also like...