Zuzana Milerová

Poradenská psychologička
Okruhy: výchovné poradenstvo, diagnostika intelektu, voľba povolania, adaptačné ťažkosti, poradenstvo pre rodičov v rozvodovom konaní

Mgr. Zuzana Milerová

Som psychologička.

Štúdium som ukončila v roku 1998 na Fakulte Humanistiky na Trnavskej Univerzite v Trnave.  Mám  10.ročnú prax v Pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave. Naďalej sa vzdelávam  formou dlhodobých výcvikov, kratších vzdelávacích kurzov, seminárov, konferencii, vlastnej individuálnej terapie či supervízie.

Z dlhodobých výcvikov som absolvovala psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA-Ister) a momentálne som vo výcviku Katatýmno-Imaginatívnej psychoterapie- KIP. Z kratších vzdelávaní som absolvovala  Mediáciu v krízových situáciách. Toho času navštevujem vzdelávanie v oblasti Psychologickej starostlivosti o nadané deti a v Arteterapii.

Všetky svoje vedomosti sa snažím využívať vo svojej práci s deťmi, adolescentmi či dospelými pri:

  • voľbe povolania
  • adaptačných problémoch v MŠ a ZŠ / snažím sa prepájať prácu s dieťaťom, rodičom i školským zariadením/
  • posúdení školskej zrelosti
  • výchovných ťažkostiach /práci s deťmi s ADHD a s adolescentmi/
  • diagnostike intelektu detí do 15 r.
  • identifikácii detí s poruchami učenia
  • mediácii rodiny v krízovej situácii
  • osobnostných ťažkostí

Kontakt:

mail: zuzana.milerova@gmail.com

mobil: 0948 884 929
(volajte prosím cez deň v čase medzi 9.00 a 19.00., ak nebudem dvíhať zanechajte mi prosím odkaz SMS a ja sa vám ozvem naspäť).

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na fakulte Humanistiky na Trnavskej Univerzite v Trnave .

Hneď po škole som nastúpila do Krajskej pedagogicko-psychologická poradne . Tu som pracovala ako psychologička na oddelení, ktoré sa prednostne zaoberalo kariérnym poradenstvom stredoškolákov, s čím bola spojená aj psychodiagnostika a následné individuálne poradenstvo. Súčasťou mojej práce bolo aj individuálne psychologické poradenstvo pri  emočných, vzťahových či školských ťažkostiach stredoškolákov.

Po reforme Krajskej poradne som plynulo prešla do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie . Ako poradenská psychologička pracujem so stredoškolskou mládežou, s deťmi v MŠ a ZŠ. Pri svojej práci úzko spolupracujem s výchovnými poradcami na školách, učiteľmi i  rodičmi. Súčasťou mojej práce je i diagnostika nadaných detí, diagnostika detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia, testovanie školskej zrelosti a intelektu a samozrejme i individuálne poradenstvo pri emočných, vzťahových, adaptačných a výchovných ťažkostiach mojich klientov – rodičov, učiteľov, detí a študentov.

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister) (1998 – 2001) a výcvik v Katatýmno-Imaginatívnej psychoterapii – Slovenská spoločnosť katatímno-imanigatívnej psychoterapie.

Absolvovanie rôznych školení, kurzov a workshopov (2005 – 2013):

Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti (doc.PhDr.Vladimír Dočkal,CSc.), Práca s páchateľmi domáceho násilia – Aliancia žien Slovenska, Základy mediácie (lektor Doc. Dr. Vladislav Labáth, PhD.), Metóda INPP pri poruchách učenia, správania, pozornosti- ADD, ADHD, Aspergerov syndróm (Avare), Práca s nedobrovoľným klientom,  Práca s emóciami v poradenskom procese – (Coachingplus), Riešenie konfliktov v školskom prostredí (Mg. Aleš Bednařík), Filiálna terapia (Mgr. Zuzana Tatarová).

You may also like...