Program pre deti s odkladom školskej dochádzky

Každý rok určitému počtu detí navrhujeme odklad školskej dochádzky. Je to z rôznych dôvodov – či už nezrelosti sociálnej či emocionálnej (kedy sú deti buď príliš hravé alebo extrémne naviazané na rodičov a majú problém zotrvať v kolektíve), alebo odklad navrhujeme z dôvodu nezrelosti kognitívnych funkcií dôležitých pre učenie sa čítať, písať, počítať. Sem patrí napr. nezrelá grafomotorika, zraková či sluchová percepcia, pamäť či pozornosť, reč …

Odklad nie je zlyhanie

Je to príležitosť pre dieťa, aby dozrelo, dostatočne sa pripravilo a jeho školský život nebol od začiatku frustrujúci. Odklad má slúžiť na vyrovnanie nerovnomernosti vo vývine dieťaťa.

Mnohokrát sa však stane, že dieťa dostane odklad a celý „odložený rok“ je akoby

ponechané na seba … veď dozrieva …

Postupné zretie CNS a vývin dieťaťa samozrejme napomáha zmenšeniu niektorých problémov a nedostatočne rozvinutých funkcií. Vo veľkej väčšine prípadov, pokiaľ deťom nebola poskytnutá cielená, systematická odborná pomoc, však z primeranému zlepšeniu nemusí dôjsť.

Ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie, malo by mať vypracovaný stimulačný program. Rodičia by mali konzultovať s odborníkmi a dieťa by malo byť počas celého „odloženého roka“ sledované – ako a či napreduje.

Ďalšou možnosťou sú skupinové „tréningy“ pre deti s odloženou šk. dochádzkou. Iste sa zhodneme na tom, že dobrý štart ovplyvní veľa aj v budúcnosti.

Program pre deti s odloženou šk. dochádzkou v CPR Kvapka

Program pozostáva z 10 stretnutí. Tieto stretnutia sú zamerané na rozvíjanie dieťaťa v týchto oblastiach:

  • hrubá a jemná motorika, vizuomotorika a grafomotorika,
  • pohybová koordinácia, posilnenie obratnosti,
  • posilnenie drobného svalstva rúk, najmä pohyblivosť prstov, rozvíjanie jemnej motoriky, vizuomotoriky a rozvíjanie elementárnych pracovných a technických zručností,
  • rozvíjanie zrakového a čiastočne aj hmatového vnímania, rozlišovanie detailov, postreh a zraková diferenciácia,
  • zdokonalenie a vyhranenie laterality, zlepšenie orientácie tela v priestore,
  • predmatematické schopnosti dieťaťa  – kvantitatívne vzťahy, elementárne základy logického myslenia, presnosť myslenia,
  • sluchové vnímanie – všeobecná citlivosť sluchu a sluchová diferenciácia, citlivosť a sluchová orientácia,
  • fonematický sluch – hlásková diferenciácia na základe sluchového vnímania, akustická pozornosť,
  • predstavivosť, pamäť a pozornosť,
  • individuálne posilnenie oblastí, kvôli ktorým dieťa dostalo návrh na odklad.

Kde a kedy?

Začiatok 21. 1. 2020, utorky 14:00 – 15:15. Program otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov (5).  Stretnutia sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka.

Program zahŕňa 10 + 1 stretnutie, vždy raz do týždňa, 21.1.,28.1.,4.2.,11.2.,25.2.,3.3.,10.3.,17.3.,24.3.,31.3.,7.4. 2020).

Prihlásenie

Cena: 140 €

(Cena zahŕňa 15 hodín práce s dieťaťom, informácie pre rodičov, pracovné materiály, tlačené materiály, vstupnú  orientačnú diagnostiku. Poplatok je možné uhradiť 2 splátkami.)

Skupina detí je uzatvorená, s max. počtom 10 detí, skupinu vedú 2 lektorky.

Miesto konania – Centrum pre rodinu Kvapka

Prihlásenie:

Prihlásenie

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú –  kopcikova@dietaaja.sk, 0903 / 76 97 08.

Pracovný materiál, čaj, vodu budú mať deti k dispozícii.

Kto sú lektorky:

Mgr. Liliana Šimečková, Phd.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Naďalej sa vzdeláva na SZU v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracuje individuálnou a skupinovou formou.

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi (problémy v správaní a adaptácii na školu, či škôlku).

Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradení iba tí záujemcovia, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

Môže sa Vám ešte páčiť...