Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár  Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo  Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie

Seminár bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu.

Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Čo môžete očakávať?

14 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania, s praktickými príkladmi.

Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až  po psychotickú.   Zdôrazníme aj aspekt  genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)

Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky, psychoterapeutov/ky, psychiatrov/čky, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.  Maximálny počet účastníkov je 20. 

Termín a miesto konania:

Termín:  17. – 18. 9. 2020   – tento termín je obsadený, môžete sa prihlásiť ako náhradník/čka.

17. 9.  2020    9:00 – 18:00

18. 9.  2020    9:00 – 13:30

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena: 125€ 

Tento poplatok je nevratný. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Poplatok zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie. Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur). (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom. Suma za úhradu kreditov Vám bude započítaná vo faktúre a následne už nie je možné svoju požiadavku stornovať.)

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Lýgia Bátovská:

Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi.
Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, docentkou v KIP – katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie i výcvikové skupiny v KIP, PCA a v Pre-terapii.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Môže sa Vám ešte páčiť...