Podporte nás 2 % z dane

Aj my sme prijímateľom 2% z daní a budeme vďační, ak sa rozhodnete našu činnosť podporiť práve takto.

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020

Od roku 2001 pripravujeme projekty zamerané na:

 • deti ohrozené v osobnostnom vývine sociálno – patologickými javmi,
 • podporu žien, ktoré sa práve stali matkami, v ich novej úlohe a pomáhame im riešiť náročné situácie spojené s ich novou životnou situáciou,
 • poskytujeme telefonické a mailové konzultácie rodičom v období krátko po pôrode, podporujeme ich, riešime s nimi ich problémy.
 • pripravujeme projekty pre ženy, aby sme im uľahčili zladenie pracovného a rodinného života.
 • spolupracujeme s médiami, publikujeme a takýmto spôsobom sa pokúšame aj o prevenciu a oboznamovanie laickej i odbornej verejnosti s rôznymi oblasťami,
 • pripravujeme vzdelávacie programy pre pomáhajúce profesie, učiteľov, študentov VŠ a ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín (nezamestnaní, …),

Našou snahou je rôznym spôsobom získavať finančné prostriedky i nefinančnú podporu, najmä formou projektov, spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a odborníkmi a snažíme sa, aby sme naše služby poskytovali kompetentne a zodpovedne.

Dovoľujeme si osloviť Vás v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, ktorý umožňuje fyzickým i právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

Budeme rady, ak sa rozhodnete podporiť aktivity našej NO formou poukázania 2% z daní. NO CPR Kvapka bola v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrovaná v decembri 2020.

Z financií, ktoré získame prostredníctvom 2 %, sú hradené napr. aj tieto aktivity:

 • postupné dovybavovanie pracoviska najmodernejšími diagnostickými nástrojmi pre diagnostiku porúch autistického spektra, pre posudzovanie raného vývinu detí.
 • prednášky pre verejnosť, zamerané na rôzne témy, ktoré sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka alebo online.
 • vybavenie herničky pre hrovú terapiu, nákup pomôcok pre filiálnu terapiu a iných terapeutických pomôcok pre prácu s deťmi,
 • podpora a konzultácie pre rodičov, korí riešia nejaké problémy vo výchovnom prístupe ku svojim deťom,
 • telefonické poradenstvo pre rodičov v období šestonedelia (a aj neskôr),
 • aktivity v oblasti prieskumu, aby naše aktivity mohli byť čo najkonkrétnejšie zacielené, s ohľadom na potreby verejnosti,
 • čiastočné hradenie prenájmu priestorov, v ktorých sa vyššie spomenuté aktivity konajú,
 • vzdelávacie aktivity pre pedagógov,
 • vzdelávacie a tréningové workshopy pre pomáhajúce profesie,
 • vzdelávacie a tréningové aktivity pre ženy po materskej dovolenke,
 • vzdelávanie ľudí, ktorí sa podieľajú na vyššie spomenutých činnostiach.

Ako poukázať 2% z dane?

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2021

 • Zamestnanci: aktuálne zamestnanci môžu poukázať 2% priebežne, až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, a to zaslaním tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane  na príslušný daňový úrad podľa bydliska.
 • Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31. 3. 2021.

Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete aj na www.rozhodni.sk

Za Vašu ochotu a záujem, prípadné návrhy a pripomienky Vám vopred ďakujeme!

Tím Neziskovej organizácie Centrum pre rodinu Kvapka.

Kontakt:

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Polianky 5

84101 Bratislava

IČO:  45744955

Číslo účtu:  5067513436/0900

Číslo účtu v tvare IBAN: SK78 0900 0000 0050 6751 3436

Telefonický kontakt – Mária Kopčíková (riaditeľka NO CPR Kvapka) – 0903 769 708

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...

Aktuálne informácie (9. 7. 2021): Aktuálne v našej ambulancii pracujeme v obmedzenom – dovolenkovom režime. Odpoveď na svoj email očakávajte...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a...