Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi. Pomocou motivačných rozhovorov sa budeme učiť ako správne pracovať s mladistvými a ich rodičmi, ktorí sú v odpore, t.j. s tými, ktorí si svoje ťažkosti neuvedomujú, popierajú ich, nevnímajú ich. Taktiež sa budeme venovať práci s klienti, ktorí sú v ambivalencii a nevedia sa rozhodnúť či zmenu vo svojom živote majú realizovať, či ju potrebujú.

Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi

Motivačné rozhovory

Pomocou motivačných rozhovorov sa budeme učiť ako správne pracovať s mladistvými a ich rodičmi, ktorí sú v odpore, t.j. s tými, ktorí si svoje ťažkosti neuvedomujú, popierajú ich, nevnímajú ich. Taktiež sa budeme venovať práci s klienti, ktorí sú v ambivalencii a nevedia sa rozhodnúť či zmenu vo svojom živote majú realizovať, či ju potrebujú.

S kým?

Workshop bude viesť Mgr. Marta Špaleková, psychoterapeutka s dlhoročnou praxou.

Čo môžete očakávať?

13 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania, zameraného na oboznámenie sa so základnými princípmi/postupmi motivačných rozhovoroch a aspektmi, ktoré podporujú zmenu správania.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky a psychoterapeutov/ky, sociálnych pracovníkov/pracovníčky, špeciálnych a liečebných pedagógov/pedagogičky, prípadne pre iné odbornosti a profesie, ktoré sa v svojej práci venujú deťom, mladistvým, rodinám. Má využitie aj v koučingu a pri vedení tímov, v skupinovej dynamike. Maximálny počet účastníkov je 18. Stretnutie je v akreditované Slovenskou komorou psychológov – 13 kreditmi.

Termín – 4. – 5. november 2016

Začiatok v piatok o 9:00, ukončenie v piatok o 18:30, v sobotu začiatok o 8:30, koniec v sobotu o 14:00)

Cena:

75 € (pri prihlásení do 30.9., po tomto termíne cena 80€)

Zahŕňa náklady na lektora, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie. Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Čítajte pozorne prosím:

Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.  V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). V prípade, že pracujete v školstve a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky. Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Miesto konania – Centrum pre rodinu Kvapka

Kto je Marta Špaleková?

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ukončila supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik – Prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutický výcvik (2011, 2016). Od roku 1998 do 2009 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise v OZ Prima. V rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na PdF UK, katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v CPPPaP, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

Môže sa Vám ešte páčiť...