Čo treba vybaviť pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku

Čo všetko treba vybaviť pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku? Aké povinnosti máte voči úradom pri prechode na rodičovskú? Na aké dávky máte nárok, keď zostanete dom a na aké, ak chcete popri rodičovskej dovolenke pracovať?

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku – povinnosti a dávky

A) možnosť – nepracujem popri materskej a rodičovskej dovolenke

Prechod z Materskej na Rodičovskú „Dovolenku“

1) Rodičovský príspevok

po cca 6 mesiacoch (väčšinou 34 týždňoch) od nástupu na materské sú viaceré možnosti:

 • Vyčerpať dovolenku, ktorú ste získali počas materskej
  (materské je brané ako práca, takže Vám vzniká nárok na adekvátnu časť dovolenky). Pozor! prídete tým ale o časť rodičovskej dovolenky, pretože tá trvá do 3 rokov dieťaťa. Máte nárok na rodičovský príspevok a plat súčasne. Zároveň si treba overiť, či by s Vami v danom období nemohli rozviazať pracovný pomer (?)
 • Nastúpiť na rodičovskú dovolenku hneď,
  s tým, že dovolenka Vám nemôže prepadnúť a môžete ju čerpať po ukončení rodičovskej.
 • Nastúpiť do práce a iné alternatívy, ktoré už prenechám odborníkom….

Ako vybavovať rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok vám vzniká, ak riadne sa staráte o dieťa a máte trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Vybavuje sa na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde treba hlavne priniesť:

2) Zvážiť platenie odvodov

(poistenie v nezamestnanosti a nemocenské) počas Rodičovskej dovolenky

Na Rodičovskej dovolenke sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky do obdobia poistenia v nezamestnanosti len zamestnancom.

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je z titulu svojej činnosti povinne poistená v nezamestnanosti., môžete si poistenie platiť dobrovoľne. Podrobnosti v Sociálnej poisťovni!

B) možnosť – pracujem popri materskej a rodičovskej dovolenke

Treba zvoliť pre Vás najvhodnejšiu alternatívu:

Rodičovský príspevok

Kým dieťa nedovŕši zákonom stanovený vek, môžete poberať rodičovský príspevok, pričom nárok naň nezaniká, ani ak sa rozhodnete pracovať.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Ak pracujúci rodič umiestni dieťa do zariadenia, možno sa mu viac ako rodičovský príspevok oplatí príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov na starostlivosť v tomto zariadení, najviac však vo výške 280 eur.

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť:

 • zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola)
 • iná právnická osoba,
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe živnosti,
 • iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa),
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne.

ak starostlivosť o dieťa poskytuje materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve (nevzťahuje sa na detské jasle), je príspevok najviac v sume 80 EUR mesačne.

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť aj jeden z rodičov dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa), v takomto prípade sa príspevok sa poskytuje v sume 41,10  Eur mesačne

Príspevok rodičovi

Ak Vám bol poskytnutý v minulom roku Príspevok rodičovi, bude Vám teraz, pri návrate k rodičovskému príspevku vyplácaný vo výške 75% zo sumy RP.

Daňový bonus

Potvrdenie o čase čerpania Materského i potvrdenie o začiatku čerpania Rodičovskej dovolenky xeroxujte a odkladajte, zíde sa pri uplatňovaní daňového bunusu.

Hana Google+

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Čo všetko treba vybaviť pred pôrodom? Aké povinnosti máte voči úradom pred narodením dieťaťa? Ako a kedy sa nastupuje na...

Čo všetko treba vybaviť po pôrode? Aké povinnosti máte voči úradom po narodení dieťaťa? Kde sa vybavuje rodný list a...