Naše najvýznamnejšie aktivity

Za viac ako desať rokov našej existencie sme okrem každodennej práce s klientami realizovali aj množstvo projektov. Prečítajte si, prečo naše projekty považujeme za dôležité…

Prečo naše projekty považujeme za dôležité …

Mosty k sebe

(2002, podporené Nadáciou pre podporu občianskych aktivít)

Hlavným cieľom tohto projektu bolo zlepšenie vzťahu medzi deťmi a dospelými.

K dosiahnutiu tohto cieľa viedlo niekoľko čiastkových cieľov – zlepšenie komunikácie, budovanie pocitu spolupatričnosti, vytváranie bezpečného prostredia komunity, riešenie konkrétnych problémov. Hoci bol projekt primárne zameraný na deti a mládež, okrem tejto cieľovej skupiny boli pre nás dôležité ďalšie dve – skupina rodičov a skupina učiteľov, s ktorými sa deti každodenne stretávajú a vzťah, ktorý s nimi majú výrazne ovplyvňuje kvalitu ich prežívania a ich životné postoje.

Aktivity projektu sme realizovali v dvoch formách. Jednou bolo priebežné vzdelávanie učiteľov a pravidelné stretávanie sa skupiny detí počas trvania projektu. Druhou boli víkendové stretnutia mimo Bratislavu najskôr s jednotlivými skupinami osobitne a potom s kombinovanými skupinami, pričom na záverečnom víkende sa stretli všetky tri skupiny spoločne. Podstatným výstupom tohto projektu bolo poskytnutie istého návrhu, ako by sa problémy vznikajúce vo vzťahu dieťa – dospelý a zároveň zasahujúce do života komunity dali riešiť (viď priložená brožúra).

Úspechom pre nás bolo získanie podpory od NPOA, po prvýkrát sme realizovali projekt takéhoto rozsahu. Bol pre nás preverením našich organizačných aj odborných kompetencií.

Zlepšovanie kompetencií nezamestnaných žien v súvislosti s  ich zaradením do pracovného procesu

(2004, podporené kanceláriou Kanadského veľvyslanectva)

Pilotný projekt zameraný na zlepšenie sociálnych kompetencií a zručností žien dlhodobo evidovaných na úrade práce a tým ovplyvnenie ich postavenia na trhu práce, so súčasným posilňovaním ich rodového uvedomovania. Overovali sme úspešnosť a efektívne využitie nami navrhovaných aktivít, ktoré by sa v budúcnosti mohli realizovať vo väčšom merítku a s ďalšími cieľovými skupinami. Získané skúsenosti sme ponúkli ako pracovný materiál inštitúciám, ktoré sa zaoberajú podobnou činnosťou a majú možnosť výrazne zasiahnuť do života žien.

Zvyšovanie učiteľských zručností

(2005 – 2007, realizované v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie BA III.  projekt akreditovaný  MŠ SR.)

Projekt zameraný na vzdelávanie učiteľov, ktoré zahŕňa v sebe viacero úrovní:

 • priebežné vzdelávanie, ktoré je zamerané predovšetkým na získanie potrebných psychologických a pedagogických vedomostí – najnovších poznatkov a informácií,
 • zážitkové sústredenie, v rámci ktorého si učitelia zažijú jednotlivé hry a techniky, ktoré môžu využiť vo výchovno – vzdelávacom procese,
 • hospitácie, kde pracovníčky CVaPP budú pozorovať prácu učiteľa priamo v praxi. Toto pozorovanie je spojené s individuálnou spätnou väzbou, kde učiteľa získa náhľad na svoje pôsobenie (ako komunikuje s deťmi, ako reaguje v niektorých situáciách, čo je jeho silnou stránkou, naopak, na čo by sa mal vo svojom pôsobení zamerať apod.,
 • odborná analýza hospitácií, kde v rámci skupiny budeme rozoberať získané pozorovania z praxe učiteľov a budeme hľadať nové spôsoby „fungovania“ a následne ich precvičovať,
 • záverečné pobytové sústredenie zamerané nielen na zážitky, no aj na zhodnotenie a spätnú väzbu.

Prieskum podpory dojčenia na Slovensku

(marec 2008 – marec 2009)

V marci – apríli 2008 sme realizovali prieskum podpory dojčenia (v spolupráci s časopisom Mama a ja, ktorý uverejnil dotazník v marcovom čísle, v celoslovenskom náklade). Získali sme 1499 odpovedí.

V dotazníku sme sa zamerali na zmapovanie situácie v príprave žien na dojčenie, sledovali sme postoje k dojčeniu a ako tieto dve veci  môžu ovplyvniť úspešnosť dojčenia. Zaujímala nás podpora dojčenia zo strany nemocničného personálu počas pobytu v pôrodnici a tiež sme chceli vedieť, ako riešili špecifiká dojčenia po cisárskom reze. Dôležitým zistením bola forma podpory pediatrov. Naše zistenia sme zhrnuli v sérií článkov, ktoré časopis Mama a ja uverejňoval od 11/2008 do 3/2009.

Ako výstup z celého projektu bolo sledovanie Baby friendly hospital iniciatívy v realite našich pôrodníc.

Obrovskou skúsenosťou bolo spracovanie takéhoto počtu dotazníkov, ako aj následné prezentovanie v tlači (Mama a ja, www.rodinka.sk).

Semináre pre pedagógov

(2009)

V septembri 2009 sme v spolupráci s CPPPaP zorganizovali seminár „Nepokojné dieťa v materskej škole a Úvod do problematiky grafomotoriky“.

Lektorkou seminára bola špeciálna pedagogička PaedDr. Yveta Heyrovská, autorka akreditovaných, rehabilitačných a reedukačných metodík pre deti s dg. MBD, členka spoločnosti Dyslexie, Pedagogické společnosti a Asociace soukromých poradenských pracovisk.

Seminár bol určený pre pedagógov prvého stupňa základných škôl, učiteľov materských škôl, pre poradenských pracovníkov.

Zo spätnej väzby účastníčok:

„Už dávno som sa nezúčastnila na takom dynamickom seminári, ktorý mal spád, obsahoval podstatné informácie, praktické ukážky a ešte bol aj ozvláštnený o vtipné komentáre. Často sú lektori nezáživní, uspávajú poslucháčov, ktorí sa nevedia dočkať konca. V prípade p. Heyrovskej to bolo presne naopak. Žiadna nuda a nezáživnosť. Bolo to veľmi príjemné!!! D.Š.!“

Štart do práce

(2010 – 2013)

Počas troch rokov trvania tohto projektu sme sa stretávali so ženami v rôznej životnej situácii, s rôznymi prioritami. Prichádzali k nám po viacerých rokoch materskej dovolenky alebo napr. po desaťročí strávenom starostlivosťou o rodinu. Aktuálne v situácii, že si chcú nájsť prácu, zamestnať sa, ale s obavami, ako ich príjme trh práce. Čo im dovolí rodina, koľko hodín v práci si reálne môžu dovoliť.

Niektoré ženy v takejto situácii majú stále na full time starostlivosť o deti, krúžky úlohy, nákupy (a iné) plus svoju vlastnú prácu, pretože partner je v práci 12 hodín denne, alebo chodí na týždňovky alebo … tých „alebo“ je naozaj veľmi veľa.

Zároveň si ženy uvedomujú, že môžu byť vypadnutím zo svojho pracovného prostredia tak trochu „mimo“– technológie, pracovné súvislosti, legislatíva, počítačové zručnosti. Je to akoby nová štartovacia čiara, nový začiatok.

V rámci projektu Štart do práce sa účastníčky mohli dozvedieť a naučiť veľa praktických vecí. Školiaci cyklus mal 9 dní (takmer 80 hodín).

Sústredili sme sa najmä na: 

 • prípravu na nové pracovné zaradenie: učili sa napísať kvalitný životopis, urobiť ho zaujímavým, aby autorku vyčlenil z mora záujemcov o jednu pracovnú pozíciu,
 • význam motivačného listu, ktorý veľa ľudí podceňuje,
 • nácvik reálneho pracovného pohovoru. Podľa hesla – ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku – pripravovali sme naše účastníčky na to, aké to môže byť  na pohovore, čo všetko sa zvyknú personalisti pýtať, ako je vhodné reagovať …
 • pracovné právo – z pozície zamestnanca i živnostníka. Hovorili sme o možnostiach  finančnej podpory zo strany štátu, ak si niekto chce zriadiť živnosť.
 • zlaďovanie pracovného a rodinného života – čo vyzerá na pohľad, ako hračka, prináša niekedy veľa napätia a konfliktov, kým sa utrasie nejaký nový rodinný systém. Ako minimalizovať tieto sprievodné javy a ako to prežiť v zdraví?
 • zručnosti v oblasti prezentácie na internete: ako si pripraviť vlastnú web stránku, ako osloviť zákazníkov, využitie blogov a rôznych portálov.

Za všetko hovorí táto spätná väzba od pani Jarmily:

„Bol to najlepší kurz, čo do obsahu, rozsahu, vybraných tém, aktivity, ktoré boli vybrané, hlavne z psychologickej časti, mohli pomôcť človeku zistiť, aký je problém ( pokiaľ samozrejme nejaký je, a človek je schopný si to pripustiť). Cítila som, že to, čo bolo zaradené na začiatok – psychológia a rôzne aktivity – pomôže človeku spoznať samého seba a potom aj možnosti, kde by sa mohol uplatniť. “

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...

Aktuálne informácie (9. 7. 2021): Aktuálne v našej ambulancii pracujeme v obmedzenom – dovolenkovom režime. Odpoveď na svoj email očakávajte...

Aj my sme prijímateľom 2% z daní a budeme vďační, ak sa rozhodnete našu činnosť podporiť práve takto.

...