Predškolákovi netreba pracovné listy

Aspoň teda nie veľké množstvo, nie často a nie príliš skoro.

Prirodzenou súčasťou vývinu grafomotoriky je kresba. Väčšine detí do 4 rokov stačí držať palce, ponúknuť niekoľko vhodných materiálov a oni sa už o svoj vývin postarajú sami. Ak dieťa o tvorenie, kreslenie, maľovanie nejaví po 4. narodeninách záujem, je vhodné sa zamyslieť prečo to tak je.

Výtvarné aktivity sú vo veku detí 2 – 6 rokov najčastejšie realizovanými činnosťami, či už doma alebo v škôlke. Cez tieto aktivity si dieťa osvojuje kompetencie potrebné pre úspešné zvládnutie vyjadrenia vlastných názorov a postojov v komunikačnom reťazci myšlienka slovo – obraz – písmo.

Pre  úspešné zvládnutie prípravného obdobia je podstatná stimulácia, rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, navodenie a fixácia správneho držania ceruzky, začatie grafomotorických cvičení pohybom vedeným cez ramenný kĺb, v stoji, na veľkú zvislú plochu, ideálne tabuľu, neskôr na veľký formát papiera a až postupne prechádzať na menší formát.

Zvládnuť grafomotorické zručnosti len nácvikom pomocou pracovných listov je pre dieťa nedostačujúce a málo podnetné, aj napriek širokej ponuke pracovných listov, ktorá nás v tejto chvíli zaplavuje.

Najskôr hrubá, potom jemná motorika

Dieťa musí mať najskôr osvojené niektoré spôsobilosti, inak odmieta sedieť, kresliť, realizovať stanovené úlohy. Medzi tieto spôsobilosti patrí – okrem napr. regulácie vlastných emócií, aj primeraný svalový tonus, dobrá koordinácia oko – ruka ….

Rozvoju hrubej motoriky pomáhame predovšetkým tak, že podporujeme dieťa v akomkoľvek pohybe, kde sa zapájajú kĺby – ramenný, lakťový a zápästie. Teda v lezení, hádzaní – chytaní lopty, skákaní cez švihadlo, zametaní, vysávaní …Všetky tieto činnosti sú prípravou na uvoľnenie kĺbov.

Stoj namiesto sedu

Deti by mali byť v predškolskom období vedené k primeraným grafickým prejavom – k čmáraniu, ku grafickým hrám sprevádzaných riekankami. Aktivity by mali byť realizované prevažne v stoji, v sede by predškolské deti mali vykonávať grafické prejavy čo najmenej. V sede si deti ťažšie vybudujú potrebný svalový tonus a často získavajú nežiadúce návyky, ktorých sa potom v škole len veľmi ťažko zbavia.

Zlý svalový tonus, získané nežiadúce návyky, skorý prechod ku kresbe – to sú riziká, ktoré sa môžu negatívne odraziť pri správnom a presnom vedení čiar. Následne to môže viesť k vzniku grafospasmov, v dôsledku čoho zostávajú grafické línie kŕčovité. Kŕčovitosť sa potom prenáša aj do vlastného písania.

Pracovné listy – pri zámernej činnosti

Pracovné listy by sme mali využívať ako prechod od experimentovania k zámernej činnosti, od výtvarnej činnosti k nácviku písma. Komplexná zručnosť písať je podmienená zrelosťou a utváraním špecifických zručností: vývoj motoriky umožňujúci správne sedenie, lateralita dominantnej ruky, správne uchopenie písadla tzv. štipkovitým úchopom a tiež učenie sa základným pohybovým vzorcom pre písanie písmen a číslic – tvary, umiestnenie v priestore/na ploche, zachovanie veľkosti tvarov.

Pre správny grafomotorický vývin je dôležitá aj primerane rozvinutá úroveň vizuomotoriky.

Môže sa Vám ešte páčiť...