Poruchy autistického spektra – ONLINE

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra – zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a pochopenie príznakov, možnosti skríningových metód –  pod vedením H. Celušákovej.

Poruchy autistického spektra – úvod

Online workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. Stručná história diagnózy autizmu
  2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
  3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
  4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
  5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
  6. Diskusia a výmena skúseností

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur). (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom. Suma za úhradu kreditov Vám bude započítaná vo faktúre a následne už nie je možné svoju požiadavku stornovať.)

Termín a miesto konania:

pondelok – utorok: 17. – 18. 2. 2022 (štvrtok  9:00 – 12:30,  14:00 – 17:15,  piatok 9:00 – 12:30 – 12 vyučovacích hodín)

Workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky.

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Cena:  99€ 

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, organizačné zabezpečenie. 

Kto je Hana Celušáková:

Mgr. Hana Celušáková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka prevažne s dospelými klientmi v CPR Kvapka.
V rokoch 2015 – 2019 absolvuje postgraduálne štúdium na LF UK ako členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Podujatia sú podporené grantom z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Dotáciou mestskej častiDúbravka a Nadáciou Volkswagen v rámci projektu „Budúcnosť aj s autizmom”.

Môže sa Vám ešte páčiť...