Charta práv hospitalizovaných detí

Čaká Vás hospitalizácia s dieťatkom? Poznáte práva rodiča pri hospitalizácii dieťaťa? Viete, že deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu?

Charta práv hospitalizovaných detí

 1. Deti majú byť prijímané do nemocnice iba vtedy, ak starostlivosť, ktorá sa vyžaduje im nemôže byť rovnako dobre poskytnutá doma alebo pri dennej hospitalizácii.
 2. Deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu.
 3. Ubytovanie by malo byť poskytované všetkým rodičom a tí by mali byť podporovaní v tom, aby ho prijali.
 4. Pre rodičov by to nemalo znamenať finančnú záťaž a nemali by trpieť stratou zárobku.
 5. Aby sa rodičia mohli podieľať na opatere svojho dieťaťa, mala by byť podporovaná ich aktívna účasť.
 6. Deti i rodičia majú právo byť informovaní spôsobom zodpovedajúcim ich veku a úrovni chápania.
 7. Mali by byť prijaté opatrenia na zmiernenie fyzického a emočného šoku. Rodičia majú právo na informačnú účasť pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o ich deti.
 8. Každé dieťa má byť chránené pred zbytočnou liečbou a výskumom. Deti majú byť ošetrované spolu s deťmi, s ktorými majú rovnaké vývojové záujmy a nemajú byť prijímané na oddelenia dospelých.
 9. Deti majú mať všetky podmienky na hry a oddych, na vyučovanie vhodné ich veku a stavu a majú byť v prostredí nábytkom účelne zariadenom a stimulujúcom, ktoré má byť zostavené v súlade s ich potrebami.
 10. O deti sa má starať personál, ktorého vzdelanie a skúsenosti ho predurčujú reagovať na fyzické, emočné a vývojové požiadavky detí a ich rodín.
 11. Kontinuita opatery by mala byť zabezpečené tímom starajúcim sa o deti.
 12. S deťmi sa má zaobchádzať s taktom a porozumením a ich súkromie má byť rešpektované.

Charta práv hospitalizovaných detí bola schválená na I. evrópskej konferencii o hospitalizovaných deťoch v máji 1988.

Český a Slovenský výbor pre UNICEF

Môže sa Vám ešte páčiť...