Poruchy správania

Z hľadiska príčin vzniku, ako aj prejavov sa jedná o rôznorodé formy neprispôsobivého správania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sociálne vzťahy jednotlivca a jeho sociálnu adaptáciu. Sú charakterizované opakujúcim sa a trvalým obrazom disociálneho agresívneho a vzdorovitého správania.

Z hľadiska príčin vzniku, ako aj prejavov sa jedná o rôznorodé formy neprispôsobivého správania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sociálne vzťahy jednotlivca a jeho sociálnu adaptáciu. Sú charakterizované opakujúcim sa a trvalým obrazom disociálneho agresívneho a vzdorovitého správania. Ak je takéto správanie u dieťaťa extrémne, malo by porušovať sociálne očakávanie primerané veku a preto by mohlo byť závažnejšie než obyčajná detská nezbednosť alebo rebelantstvo v adolescencii.

Vznik porúch správania podmieňujú:

  • Vonkajšie činitele (nevhodné sociálne vplyvy zo strany rodiny, školy, vrstovníkov atď.)
  • Vnútorné činitele (osobitosti nervovej sústavy, vrodené vlastnosti, špecifiká procesu dozrievania, choroby, úrazy…)

Prevažne poznáme takéto negatívne formy správania sa detí a adolescentov:

asociálne správanie – správanie nezodpovedajúce spoločenským pravidlám alebo normám spoločnosti a skupiny, v ktorej sa jedinec pohybuje. Nedosahuje intenzitu prejavov, ktoré by boli namierené proti tejto skupine a jej hodnotám.

antisociálne správanie – správanie, pri ktorom jedinec vystupuje zámerne proti pravidlám, hodnotám a sociálnym normám skupiny. Toto správanie vedie k aktívnym konfliktným stretnutiam medzi jednotlivcami aj skupinami. Predznamenáva snahu nositeľa tohto typu správania o moc a prerozdeľovanie sociálnych rolí a statusov v skupine.

egocentrické správanie – správanie predstavujúce celý komplex mnohých špecifických prejavov jedinca. Ide najmä o jeho upútavanie pozornosti, prehnané sebavedomie, vymáhanie rešpektu k vlastnej osobe, ale aj snaha vnucovať ostatným vlastné záujmy, priania, predstavy, ktoré môžu vyústiť do rizikového správania sa jedinca.

impulzívne správanie – správanie manifestujúce sa psychomotorickým nepokojom, zvýšenou dráždivosťou, neprimeranými reakciami, nedostatkom útlmu, sebakontroly, s vnútorným intrapsychickým napätím, emocionálnou nestálosťou, povrchnosťou v konaní jedinca a neúčelne usmerňovanou a neproduktívnou dynamikou správania. Impulzívna reakcia jedinca je zdrojom intrapsychických a interpsychických konfliktov a neadekvátnych reakcií.

maladaptívne správanie – správanie často podmienené nedostatkami jedinca v oblasti sociálneho učenia. Jedinec preferuje menej adekvátne formy správania, ktoré síce vedú k cieľu, ale na druhej strane sú zdrojom viacerých konfliktov (verbálna agresivita. fluktuácia,…). Jedincovi chýba sociálna kompetencia, používanie vhodných sociálnych zručností a spôsobilostí.

negativistické správanie – odmietavé reakcie jedinca, ktoré sa prejavujú vzdorom, odporom voči činnostiam alebo inštrukcii nekorešpondujúcim s jeho motiváciou. Deti sú v pasívnom odpore, nečinnosti, s nepriateľskými prejavmi, aktívnym vzdorom, odmietaním, únikovými reakciami (v škole selektívnym mutizmom alebo mentálnou anorexiou).

inklinovanie k problémovej skupine – správanie, ktorým sa jedinec začleňuje do činnosti istej skupiny, ktorá svojimi aktivitami vybočuje nielen z dohodnutých sociálnych návykov, ale aj sociálnych noriem. Problémová skupina má špecifickú orientáciu záujmov a postojov a jedinci sa identifikujú s celým radom neformálnych prvkov (účes, oblečenie, vyjadrovanie).

hyperkinetické poruchy – sú charakterizované raným začiatkom, kombináciou nadmerne aktívneho, zlého ovládania správania a výraznou nepozornosť a neschopnosťou trvale sa sústrediť na danú úlohu. Tieto črty sa objavujú vo všetkých situáciách a sú trvalé. Zahŕňame sem poruchy aktivity a pozornosti a hyperkinetickú poruchu správania.

porucha opozičného vzdoru – je definovaná prítomnosťou výrazne vzdorovitého, neposlušného, provokatívneho správania a neprítomnosťou vážnejších disociálnych alebo agresívnych činov, ktoré by narušovali zákon alebo práva druhých. Je charakteristický výskytom u detí vo veku od deviatich do desiatich rokov. Táto porucha si vyžaduje, aby boli splnené všetky kritéria pre poruchy správania.

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Deti sú v porovnaní s dospelými často spontánnejšie, rýchlejšie, skôr konajú ako hovoria, deti sú menej zžité so sociálnymi normami....

Ak má škola podozrenie, že dieťa je pod vplyvom drogy, je povinná zabezpečiť dieťaťu bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne informovať...