Predškolákovi netreba pracovné listy

Aspoň teda nie veľké množstvo, nie často a nie príliš skoro.

Prirodzenou súčasťou vývinu grafomotoriky je kresba. Väčšine detí do 4 rokov stačí držať palce, ponúknuť niekoľko vhodných materiálov a oni sa už o svoj vývin postarajú sami. Ak dieťa o tvorenie, kreslenie, maľovanie nejaví po 4. narodeninách záujem, je vhodné sa zamyslieť prečo to tak je.

Výtvarné aktivity sú vo veku detí 2 – 6 rokov najčastejšie realizovanými činnosťami, či už doma alebo v škôlke. Cez tieto aktivity si dieťa osvojuje kompetencie potrebné pre úspešné zvládnutie vyjadrenia vlastných názorov a postojov v komunikačnom reťazci myšlienka slovo – obraz – písmo.

Pre  úspešné zvládnutie prípravného obdobia je podstatná stimulácia, rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, navodenie a fixácia správneho držania ceruzky, začatie grafomotorických cvičení pohybom vedeným cez ramenný kĺb, v stoji, na veľkú zvislú plochu, ideálne tabuľu, neskôr na veľký formát papiera a až postupne prechádzať na menší formát.

Zvládnuť grafomotorické zručnosti len nácvikom pomocou pracovných listov je pre dieťa nedostačujúce a málo podnetné, aj napriek širokej ponuke pracovných listov, ktorá nás v tejto chvíli zaplavuje.

Najskôr hrubá, potom jemná motorika

Dieťa musí mať najskôr osvojené niektoré spôsobilosti, inak odmieta sedieť, kresliť, realizovať stanovené úlohy. Medzi tieto spôsobilosti patrí – okrem napr. regulácie vlastných emócií, aj primeraný svalový tonus, dobrá koordinácia oko – ruka ….

Rozvoju hrubej motoriky pomáhame predovšetkým tak, že podporujeme dieťa v akomkoľvek pohybe, kde sa zapájajú kĺby – ramenný, lakťový a zápästie. Teda v lezení, hádzaní – chytaní lopty, skákaní cez švihadlo, zametaní, vysávaní …Všetky tieto činnosti sú prípravou na uvoľnenie kĺbov.

Stoj namiesto sedu

Deti by mali byť v predškolskom období vedené k primeraným grafickým prejavom – k čmáraniu, ku grafickým hrám sprevádzaných riekankami. Aktivity by mali byť realizované prevažne v stoji, v sede by predškolské deti mali vykonávať grafické prejavy čo najmenej. V sede si deti ťažšie vybudujú potrebný svalový tonus a často získavajú nežiadúce návyky, ktorých sa potom v škole len veľmi ťažko zbavia.

Zlý svalový tonus, získané nežiadúce návyky, skorý prechod ku kresbe – to sú riziká, ktoré sa môžu negatívne odraziť pri správnom a presnom vedení čiar. Následne to môže viesť k vzniku grafospasmov, v dôsledku čoho zostávajú grafické línie kŕčovité. Kŕčovitosť sa potom prenáša aj do vlastného písania.

Pracovné listy – pri zámernej činnosti

Pracovné listy by sme mali využívať ako prechod od experimentovania k zámernej činnosti, od výtvarnej činnosti k nácviku písma. Komplexná zručnosť písať je podmienená zrelosťou a utváraním špecifických zručností: vývoj motoriky umožňujúci správne sedenie, lateralita dominantnej ruky, správne uchopenie písadla tzv. štipkovitým úchopom a tiež učenie sa základným pohybovým vzorcom pre písanie písmen a číslic – tvary, umiestnenie v priestore/na ploche, zachovanie veľkosti tvarov.

Pre správny grafomotorický vývin je dôležitá aj primerane rozvinutá úroveň vizuomotoriky.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...