Program pre deti s odkladom školskej dochádzky

Každý rok určitému počtu detí navrhujeme odklad školskej dochádzky. Je to z rôznych dôvodov – či už nezrelosti sociálnej či emocionálnej (kedy sú deti buď príliš hravé alebo extrémne naviazané na rodičov a majú problém zotrvať v kolektíve), alebo odklad navrhujeme z dôvodu nezrelosti kognitívnych funkcií dôležitých pre učenie sa čítať, písať, počítať. Sem patrí napr. nezrelá grafomotorika, zraková či sluchová percepcia, pamäť či pozornosť, reč …

Odklad nie je zlyhanie

Je to príležitosť pre dieťa, aby dozrelo, dostatočne sa pripravilo a jeho školský život nebol od začiatku frustrujúci. Odklad má slúžiť na vyrovnanie nerovnomernosti vo vývine dieťaťa.

Mnohokrát sa však stane, že dieťa dostane odklad a celý „odložený rok“ je akoby

ponechané na seba … veď dozrieva …

Postupné zretie CNS a vývin dieťaťa samozrejme napomáha zmenšeniu niektorých problémov a nedostatočne rozvinutých funkcií. Vo veľkej väčšine prípadov, pokiaľ deťom nebola poskytnutá cielená, systematická odborná pomoc, však z primeranému zlepšeniu nemusí dôjsť.

Ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie, malo by mať vypracovaný stimulačný program. Rodičia by mali konzultovať s odborníkmi a dieťa by malo byť počas celého „odloženého roka“ sledované – ako a či napreduje.

Ďalšou možnosťou sú skupinové „tréningy“ pre deti s odloženou šk. dochádzkou. Iste sa zhodneme na tom, že dobrý štart ovplyvní veľa aj v budúcnosti.

Program pre deti s odloženou šk. dochádzkou v CPR Kvapka

Program pozostáva z 10 stretnutí. Tieto stretnutia sú zamerané na rozvíjanie dieťaťa v týchto oblastiach:

  • hrubá a jemná motorika, vizuomotorika a grafomotorika,
  • pohybová koordinácia, posilnenie obratnosti,
  • posilnenie drobného svalstva rúk, najmä pohyblivosť prstov, rozvíjanie jemnej motoriky, vizuomotoriky a rozvíjanie elementárnych pracovných a technických zručností,
  • rozvíjanie zrakového a čiastočne aj hmatového vnímania, rozlišovanie detailov, postreh a zraková diferenciácia,
  • zdokonalenie a vyhranenie laterality, zlepšenie orientácie tela v priestore,
  • predmatematické schopnosti dieťaťa  – kvantitatívne vzťahy, elementárne základy logického myslenia, presnosť myslenia,
  • sluchové vnímanie – všeobecná citlivosť sluchu a sluchová diferenciácia, citlivosť a sluchová orientácia,
  • fonematický sluch – hlásková diferenciácia na základe sluchového vnímania, akustická pozornosť,
  • predstavivosť, pamäť a pozornosť,
  • individuálne posilnenie oblastí, kvôli ktorým dieťa dostalo návrh na odklad.

Kde a kedy?

Začiatok 21. 1. 2020, utorky 14:00 – 15:15. Program otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov (5).  Stretnutia sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka.

Program zahŕňa 10 + 1 stretnutie, vždy raz do týždňa, 21.1.,28.1.,4.2.,11.2.,25.2.,3.3.,10.3.,17.3.,24.3.,31.3.,7.4. 2020).

Prihlásenie

Cena: 140 €

(Cena zahŕňa 15 hodín práce s dieťaťom, informácie pre rodičov, pracovné materiály, tlačené materiály, vstupnú  orientačnú diagnostiku. Poplatok je možné uhradiť 2 splátkami.)

Skupina detí je uzatvorená, s max. počtom 10 detí, skupinu vedú 2 lektorky.

Miesto konania – Centrum pre rodinu Kvapka

Prihlásenie:

Prihlásenie

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú –  kopcikova@dietaaja.sk, 0903 / 76 97 08.

Pracovný materiál, čaj, vodu budú mať deti k dispozícii.

Kto sú lektorky:

Mgr. Liliana Šimečková, Phd.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Naďalej sa vzdeláva na SZU v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracuje individuálnou a skupinovou formou.

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi (problémy v správaní a adaptácii na školu, či škôlku).

Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradení iba tí záujemcovia, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorým nevyhovuje stretávanie počas pracovného týždňa, alebo majú do pôrodu kratší čas....