Špecifické odborné vedenie a podpora profesionálneho rastu študentov 4. a 5. ročníkov VŠ

Projekt ponúkal vzdelávanie študentov vysokých škôl s dôrazom na praktické poznatky zo školského prostredia. Cieľom vzdelávania bolo umožniť študentom bezprostredný kontakt so školskou praxou, ktorý rozšíri teoretické poznatky získané vysokoškolským štúdiom, ktoré však nemali príležitosť byť odskúšané v reálnom prostredí.

Špecifické odborné vedenie a podpora profesionálneho rastu študentov 4. a 5. ročníkov VŠ

Odbory: psychológia, liečebná pedagogika, pedagogika soc. a emocionálne narušených, špeciálna pedagogika, sociálna práca….

Projekt ma akreditáciu z MŠ SR (č.2140/23831/2005/464/2) a bude realizovaný v úzkej spolupráci s CPPPaP Bratislava III.

O projekte: Projekt ponúkal vzdelávanie študentov vysokých skôl s dôrazom na praktické poznatky zo školského prostredia. Cieľom vzdelávania je umožniť študentom bezprostredný kontakt so školskou praxou, ktorý rozšíri teoretické poznatky získané vysokoškolským štúdiom, ktoré však nemali príležitosť byť oskúšané v reálnom prostredí. Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na študentov 4. a 5. ročníkov vysokých škôl, ktorí majú v úmysle po absolvovaní štúdia nájsť svoje uplatnenie v pedagogicko-výchovnej praxi ako napríklad školskí psychológovia, poradenskí psychológovia v PPP s CVAPP, špeciálni pedagógovia, sociálni a liečební pedagógovia, sociálni pracovníci a pod.

Metódy výučby: diskusia, zážitok, prednáška, pozorovanie, rozhovor, hospitácia účastníkov na skupinových stretnutiach v jednotlivých triedach vedených lektorkami, participácia na vedení skupiny, sociálno-psychologický výcvik.

Pre udelenie Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou je potrebné, aby študent absolvoval uvedený plán a odovzdal písomne vypracované programy aktívnych vstupov do triedy a ich zhodnotenie (body 3 a 5) a odovzdal na konci vzdelávania sebareflexiu zhodnucujúcu jeho proces učenia v rozsahu 2 strán.

Plán aktivít:

  1. dvojdňový Sociálno- psychologický výcvik, v rámci ktorého sa chceme zamerať na aktivity, ktoré sa nám osvedčili pri práci s deťmi na druhom stupni jednotlivých ZŠ (kľúčové témy: sociálna atmosféra, spolupráca, skupinová dynamika, sebareflexia a pocity),
  2. účasť na skupinových stretnutiach v prax -každý študent by sa mal zúčastniť minimálne dvoch dvojhodinových (spolu štyri vyučovacie hodiny) stretnutí s triedou, ktoré budú viesť pracovníčky CVaPP.
  3. prvý aktívny vstup do triedy – študenti v dvojiciach pripravia a zrealizujú dve stretnutia v triede v trvaní jednej vyučovacej hodiny (pod naším dohľadom, no bez nášho zasahovania) a následne ho zhodnotia.
  4. odborná analýzu skupinových stretnutí, kde budú bližšie rozdiskutované pozorovania a zážitky študentov zo stretnutí v triedach (čo sa tam dialo, prečo bolo vhodné tak reagovať, ako sa dalo reagovať aj inak a pod.).
  5. druhý aktívny vstup do triedy, v rámci ktorého by mal každý študent pripraviť dve stretnutia s triedou v trvaní dvoch vyučovacích hodín (spolu štyri vyučovacie hodiny) a následne ho zrealizovať (pod naším dohľdom, avšak bez nášho zasahovania).
  6. záverečné stretnutie – zamerané na zosumarizovanie formalít potrebných k získaniu certifikátu

Celkový rozsah vzdelávania:

27 hodín.

Termín:

Projekt sme v minulosti úspešne realizovali. Ak by ste mali záujem o podobné vzdelávanie, kontaktujte nás na info@dietaaja.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Milí rodičia, starí rodičia, odborníci, ktorí pracujete s deťmi, váhate, ako s deťmi hovoriť o aktuálnej situácií s coronavírusom? Ako...

Svojimi praktickými skúsenosťami a poznatkami radi prispejeme k doplneniu a rozšíreniu poznatkov pedagogických pracovníkov a tým i k zlepšeniu práce...

Určené je pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje psychické a duševné zdravie aj počas náročného obdobia...