Tréning rodičovských zručností a filiálna terapia

Je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Okrem pomoci deťom je obohatená o podporovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodič sa pre dieťa stáva niekým, kto mu rozumie a stojí pri ňom.

Tréning rodičovských zručností a filiálna terapia

Je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti.

Na toto všetko využíva špeciálnu hrovú polhodinku, ktorá zároveň podporuje a zbližuje vzťah rodiča a dieťaťa.

Pracovať formou filiálnej terapie sme sa rozhodli vďaka našim poznatkom overeným vlastnou praxou. Jednoducho – funguje to. Naše pozitívne skúsenosti podčiarkujú aj odborné výskumy ukazujúce veľkú účinnosť tohto prístupu. Zároveň sme presvedčené, že rodič – najdôležitejší človek v živote dieťaťa – mu môže pomôcť v časoch pokoja či krízy omnoho viac ako ktokoľvek iný.

Výskumne boli dokázané mnohé zlepšenia. Okrem riešenia mnohých problémov pomáha deťom v osobnostnom a emocionálnom rozvoji. Môže byť nápomocný v nasledujúcich oblastiach:

 • zvyšuje sebavedomie a sebahodnotenie detí,
 • pomáha deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti dôležité pre ich riešenie,
 • pomáha deťom vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie.

Môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí si chcú rozvíjať výchovné zručnosti.

Každý týždeň sa stretávame v stabilnej zostave (maximálne 8 rodičov) na dve hodiny. Podľa manuálu preberáme základné témy, trénujeme nové zručnosti, hovoríme o tom, ako sa vám darí.

Popri tom raz týždenne robíte doma so svojim dieťaťom hrovú polhodinku, kde si skúšate, čo ste sa naučili. Na skupinách pozeráme alebo počúvame nahrávky polhodiniek a tak vám pomáhame ešte sa zlepšovať.

Počas stretnutí sa vám intenzívne venujú dve lektorky, vďaka čomu môžete zažiť priame ukážky reagovania na dieťa v akejkoľvek situácii (jedna lektorka hrá dieťa a druhá reaguje), dostávate presnejšiu spätnú väzbu a máte možnosť aj individuálnej konzultácie.

V čom môže pomôcť filiálna terapia a tréning rodičovských zručností?

Výskumne boli dokázané mnohé zlepšenia. Okrem riešenia mnohých problémov pomáha deťom osobnostne a emocionálne rozvíjať. Môže byť nápomocný v nasledujúcich oblastiach:

 • zvyšuje sebavedomie a sebahodnotenie detí
 • pomáha deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti dôležité pre ich riešenie
 • pomáha deťom vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie

Okrem pomoci deťom je obohatená o podporovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodič sa pre dieťa stáva niekým, kto mu rozumie a stojí pri ňom. Pre oboch má tieto benefity:

 • zvyšuje dôveru detí voči ich rodičom
 • podporuje otvorenú a súdržnú atmosféru v rodine
 • pomáha rodičom pochopiť dôležitosť emócií v živote ich dieťaťa, ako aj v ich vlastnom, znižuje u rodičov pocity frustrácie týkajúce sa ich dieťaťa
 • pomáha rodičom rozvíjať zručnosti, ktoré pravdepodobne prinesú lepšie výsledky vo výchove ich dieťaťa
 • pomáha rodičom otvoriť dvere komunikácii so svojim dieťaťom a potom udržiavať tieto dvere otvorené

Pre koho je tréning určený

Pre rodičov mladých ľudí vo veku 3-12 rokov.

Kde a kedy?

Aktuálne prebieha prihlasovanie na termín od apríla do júna 2023

Termíny stretnutí: ešte upresníme

Ďalšie pripravovaný termín: september – december 2023.

Vždy v pondelok od 17:15 do 19:15.
Stretnutia budú prebiehať bez detí.
V prípade záujmu sa môžete prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

Miesto konania: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Polianky 5, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie ONLINE.

Maximálny počet účastníkov: 8

Cena:

265 Eur za 10 stretnutí pre jedného rodiča, 11. stretnutie grátis,
Cena zahŕňa pracovný manuál, občerstvenie, technické a organizačné zabezpečenie, lektorné.

Prihlášky:

Prihlásenie

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.

K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…). Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou so zákonnými zástupcami.

Mgr. Júlia Drobná

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.

Má dlhoročné skúsenosti práce s deťmi (základná a stredná škola), rodičmi a učiteľmi individuálnou i skupinovou formou v CPPPaP. Realizovala tiež pobytové aktivity v oblasti vzdelávania dospelých a zážitkové aktivity pre rovesnícke skupiny. Paralelne terapeuticky pracovala s dospelou klientelou.

Chcete si to vyskúšať?

Pre záujemcov, ktorí sa rozhodujú o účasti na Kurze filiálnej terapie, ponúkame možnosť zažiť si podobný spôsob práce na Supervíznych stretnutiach pre rodičov – absolventov alebo záujemcov o filiálnu terapiu

Viac informácií o supervízii

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne a záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne stanovený poplatok.  Tento poplatok je nevratný a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. V prípade, že kurz začnete navštevovať, ale ho z vašich dôvodov nedokončíte, nevraciame uhradené poplatky. Ďakujeme, že chápete, že po začatí kurzu nie sme schopné obsadzovať vaše miesto náhradníkmi a kurz musí ďalej pokračovať so všetkými svojimi nákladmi. Samozrejme akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

Dátumy:

Program stretnutí

1.lekcia

Základy filiálnej terapie, ako reagovať na hru dieťaťa, základné princípy hrových polhodiniek.

2. lekcia

Úloha pocitov v živote dieťaťa, tréning reagovania na pocity, zoznam hračiek potrebných pre hrové polhodinky.

3. lekcia

Úloha reflektívnych reakcií a ich tréning, čo robiť a čo nerobiť na hrových polhodinkách.

4. lekcia

Zadávanie hraníc počas hrových polhodiniek, kedy zadávať, trojkrokový model zadávania hranice, tréning zadávania hranice.

5. lekcia

Fantázia v hre dieťaťa, typické reakcie rodičov na neprimerané správanie dieťaťa a ich úskalia, najčastejšie problémy počas polhodiniek.

6. lekcia

Dávanie možností ako učenie detí rozhodovaniu sa a zodpovednosti, dávanie možností ako prevencia problémového správania, dávanie možností ako nástroj presadzovania domácich pravidiel.

7. lekcia

Posilňovanie sebavedomia, výroky posilňujúce sebavedomie a ich tréning.

8. lekcia

Rozdiel medzi povzbudením a pochvalou, vnútorná verzus vonkajšia motivácia.

9. lekcia

Dôslednosť vo výchove, pokročilejšie zadávanie hraníc a jeho tréning, čo robiť, ak zadávanie hraníc nefunguje.

10. lekcia

Dôležitosť dialógu, využitie zručností v bežnom živote, filozofia na záver.

Záverečné stretnutie

Zhodnotenie polhodiniek, posledné otázky.

Spätná väzba od účastníčok

Dala niečo filiálna terapia vzťahu medzi mnou a mojim dieťaťom? Ak áno, napíšte, prosím, čo konkrétne…
„Istotu v spoločne strávený čas – pravidelne. Posilnilo vzájomnú dôveru a rešpekt.“
Dala mi niečo filiálna terapia vo vnímaní seba ako rodiča? Získal/získala som nové zručnosti? Ak áno, napíšte, prosím, konkrétne čo a aké…
„Čo: zdá sa mi, že za určitým správaním vidím emócie alebo niečo iné, čo som predtým hlbšie nevnímala, alebo nebola schopná vnímať. Takto potom viem lepšie predísť konfliktom so synom, negatívnemu správaniu – samozrejme, nie vždy sa mi to darí.
Aké: reflektovanie emócií, zrkadlenie, oceňovanie snahy miesto pochvaly, zadávanie hraníc pomocou dávania možností výberu“.
Dala filiálna terapia niečo môjmu dieťaťu? Ak áno, čo?
„Áno, je samostatnejší, vidím zmeny, ale zatiaľ hlavne v našom vzťahu – viac mi dôveruje, pri učení je uvoľnenejší, je aj trochu otvorenejší, pýta sa na veci, ktoré ho možno ťažia – hlavne pred hrovou polhodinkou akoby sa mi zdôveril.“
Na samotných stretnutiach sa i páčilo:
„Uvoľnená atmosféra, priateľská, odchádzala som vždy dobitá novou pozitívnou energiou a nápadmi, myšlienkami. Zdieľanie je super.“
…a naopak by som zmenil/zmenila:
„Keby 1 stretnutie trvalo dlhšie:), inak nič ma nenapadá. Ja možno potrebujem viac praktických príkladov, vyskúšať si to vymyslieť, povedať, zapísať s pomocou lektora/psychológa.“
Na záver by som ešte dodal/dodala:
„Som šťastná, že som filiálnu terapiu absolvovala. Bolo a je to pre mňa veľkým obohatením a hlavne som sa to učila, naučila a stále sa učím používať to v praxi, že to nezostalo len v teoretickej rovine. A syn už sa teší na ďalšiu polhodinku, nechce s tým skončiť!“
„Ďakujem“
Zuzka M.

Dala niečo filiálna terapia vzťahu medzi mnou a mojim dieťaťom? Ak áno, napíšte, prosím, čo konkrétne…
“Áno, myslím, že sme si ešte bližší, ako sme si boli. Viac môjmu synovi rozumiem.”
Dala mi niečo filiálna terapia vo vnímaní seba ako rodiča? Získal/získala som nové zručnosti? Ak áno, napíšte, prosím, konkrétne čo a aké…
“Nemám pocit, že samu seba vnímam inak. Ale určite som získala nejaké nové zručnosti. Lepšie rozumiem pocitom svojich deti a lepšie na ne viem reagovať. Dávam im viac času a priestoru, aby veci robili po svojom. Nemám pocit, že ich vždy musím niečo učiť.”
Dala filiálna terapia niečo môjmu dieťaťu? Ak áno, čo?
“Väčšiu vnútornú pohodu. Pokoj. Zlepšila jeho schopnosť zvládať frustráciu.”
Na samotných stretnutiach sa mi páčilo:
“ZDIEĽANIE. Bolo toho viac, všetky zručnosti, čo sme sa naučili. Otvorenosť. Dobré rady. Pochopenie. Ale to zdieľanie bolo asi najdôležitejšie.”
…………..a naopak by som zmenil/zmenila:
“Neviem. Asi nič. Ešte aj ten džús bol super :)”
Na záver by som ešte dodala/dodal:
“Veľmi by sa mi páčilo nejaké pokračovanie rodičovskej skupiny.”
Oľga T.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorým nevyhovuje stretávanie počas pracovného týždňa, alebo majú do pôrodu kratší čas....

Pozývame Vás na stretnutia, ktoré Vám pomôžu získať prehľad a istotu v príprave na pôrod a príchod bábätka. Okrem praktických...