Psychoterapia detí a dospievajúcich

V psychoterapii s deťmi a dospievajúcimi pracuje terapeutka s dieťaťom – bez prítomnosti rodiča. Samotnej terapii predchádza rozhovor s rodičmi a následne i s dieťaťom, o tom aké majú ťažkosti, čo potrebujú a v čom by mohla byť terapia nápomocná.V rámci systematickej terapeutickej práce terapeutka využíva rôzne prostriedky (rozhovor, kresbu, hlinu, pracovné listy, hračky,…), aby pomohla dieťaťu čo najviac uľahčiť „rozprávanie jeho príbehu“, vyjadrovanie emócií a podporila žiadúce zmeny v správaní i prežívaní dieťaťa.

Terapia hrou

Hra je tu vnímaná ako prirodzený jazyk dieťaťa, ktorým komunikuje a vyjadruje svoje pocity a myšlienky (podobne ako dospelí používajú slová). Dieťaťu je prostredníctvom terapie hrou venovaný špeciálny čas a pozornosť. Učí sa väčšej sebakontrole, rešpektovať a prijímať seba samého, robiť samostatné rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Zároveň terapia hrou pomáha deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti dôležité pre ich riešenie. Je najvhodnejšia pre deti vo veku 3-11 rokov.

Okruhy ťažkostí, kvôli čomu zvyknú rodičia hľadať pomoc pre svoje dieťa, sa môžu týkať nasledovných tém:

 • napätie vo vzťahu medzi rodičmi
 • neustále hádky a konflikty medzi rodičom-dieťaťom
 • rozvod rodičov
 • agresivita dieťaťa, neprimerané výbuchy zlosti
 • sebapoškodzovanie
 • krádeže, klamanie
 • uzavretosť do seba, pocity smútku
 • pocity menejcennsti, nízke sebavedomie
 • psychosomatické problémy (bolesti brucha, hlavy,…)
 • pomočovanie
 • poruchy spánku
 • problémy v nadväzovaní vzťahu
 • tiky
 • ťažkosti s prvými láskami a priateľstvami
 • experimentovanie s drogami
 • dieťa sedí stále pred počítačom
 • šikanovanie

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...

Pred príchodom a prvým kontaktom s našou ambulanciou, si prosím prečítajte niekoľko informácií k úvodnej konzultácii. 

...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a...