Kategória: Psychoterapia

Vitajte!
Pre tých, ktorí…

…potrebujú pomoc a podporu v rôznych osobných životných situáciách a krízach…

… alebo pre deti a mládež s ťažkosťami vo vzťahu k rodičom, škole, kamarátom,…

… alebo pre tých, ktorí majú chuť pracovať na svojom osobnostnom rozvoji,
ponúkame naše psychoterapeutické služby.

Informácia o právach pacientov

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo...

Čo ponúkame

Psychoterapia je dlhodobejšia práca s klientom. Ide v nej o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, emócie, vytváranie vzťahu medzi terapeutom a klientom…

Individuálna psychoterapia

Stretáva ju sa tu dvaja ľudia – terapeutka a klient. Pilierom je budovanie kvalitného medziľudského pracovného vzťahu a na jeho podklade spracovávanie, hľadanie riešení a zmierňovanie ťažkostí, s ktorými klient prichádza.