Čo treba vybaviť po pôrode – narodení dieťaťa

Čo všetko treba vybaviť po pôrode? Aké povinnosti máte voči úradom po narodení dieťaťa? Kde sa vybavuje rodný list a kde ste povinní narodenie dieťaťa ohlásiť? Kde dieťa prihlásiť na trvalý pobyt a ostatné…

Úradný šimel – po pôrode

aktualizované: marec 2018

1) Rodný list

S hlásením o narodení dieťaťa (ktoré dostane matka v pôrodnici) treba ísť na matričný úrad, pod ktorý patrí vaša pôrodnica (nie miesto trvalého pobytu!) a nahlásiť dieťa.

Rodný list by ste mali dostať na počkanie, treba si urobiť veľa kópií. Mali by ste získať potvrdenie o narodení dieťaťa s ktorým budete žiadať o Príspevok pri narodení dieťaťa.

2) Kópie rodného listu

využijeme pri informovaní o presnom dátume narodenia dieťaťa:

3) Pediater

Pri odchode z pôrodnice dostanete do rúk dve prepúšťacie správy – jednu pre vás, druhú pre dieťa. Prepúšťaciu správu dieťaťa treba odniesť k pediatrovi v prvý pracovný deň po prepustení, alebo ako ste sa ním dohodli na prvej poradni (niekto chodí domov – stačí zavolať, že vás prepustili, k niekomu treba ísť)

Adresu aj telefón pediatra treba pribaliť už do pôrodnice!

4) Zdravotná poisťovňa

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do 60 dní od narodenia dieťa prihlásiť do zdravotnej poisťovne, ktorú vybral.

Potrebujete:

 • prihlášku poistenca,
 • rodný list (resp. oznámenie o narodení),
 • OP rodiča

Prvý recept (K a D vitamín) dostane dieťa ešte na matkine poistenie, ale s vybaveným rodným listom ho treba ísť prihlásiť. Môže sa stať, že budete na preukaz čakať 2-3 týždne, kvôli kontrole na Úrade pre dohľad nad poisťovňami.

5) Trvalý pobyt

Zákonný zástupca je povinný hlásiť začiatok trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní po tom, čo dostane rodný list.

Treba prísť osobne (stačí otec, nie matka a dieťa) – potrebujete originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz matky.

Evidenciu trvalého pobytu vykonáva Ohlasovňa pobytu obecných a mestských úradov.

 • Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Na prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt matky preto netreba súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
 • Ak chcete dieťa prihlásiť inam, ako na trvalý pobyt matky, je potrebné predložiť v ohlasovni v mieste trvalého pobytu aj list vlastníctva a súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Nezabudnite nového občana prihlásiť aj správcovi bytu, už tak malého človiečika treba rátať aj do spotreby elektriny, vody a produkcii odpadu.

6) Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Nie je pravidlom, ale niektoré obce ho vyplácajú, informujte sa na obecnom alebo mestskom úrade.

7) Pas pre dieťa vs zapísanie do cestovného dokladu

Od 26.júna 2012 vstupuje do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES), podľa ktorého majú členské štáty EÚ povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Znamená to, že podľa zásady „jeden človek, jeden doklad,“ bude musieť mať vlastný cestovný pas aj dieťa do 5 rokov.

Vaše dieťa preto potrebuje pas už od narodenia, ak s ním plánujete prekročiť hranice. Prečítajte si viac o vybavovaní pasu pre dieťa.

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny treba získať:

8) Príspevok pri narodení dieťaťa

Pozor zmena: od 1.1.2014 sa zlučuje príspevok pri narodení dieťaťa (151,37 eur) s príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 eur) do jednej dávky, ktorá sa naďalej bude volať príspevok pri narodení dieťaťa. Výška dávky sa naďalej rozlišuje podľa poradia tehotenstva:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
 • dvojičky a viecerčatá – 829,86 eur, resp. 151,37 eur sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Pozor: Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa! Viac o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

Podmienky nároku:

 • narodenie dieťaťa
 • trvalý pobyt a bydlisko žiadateľky/ľa na území Slovenskej republiky
 • uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Tlačivo žiadosti na Príspevok pri narodení dieťaťa (.pdf)

Budete potrebovať:

 • občiansky preukaz matky – žiadateľa,
 • rodny list dieťaťa/detí (originál a fotokópiu),
 • fotokópiu identifikacnej karticky majitela bankového úctu v prípade zasielania na účet
 • potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že dieta/deti je/sú prvo až treťo narodené (vyplní sa do daného tlačiva)
 • potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že ste absolvovali dané preventívne prehliadky (vyplní sa do daného tlačiva)
 • potvrdenie pediatra dieťaťa (o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o dožití sa 28 dní života dieťať/detí)
 • Vyhlásenie o bydlisku
 • Čestné vyhlásenie k príspevku pri narodení dieťaťa

10) Prídavok na dieťa

Tlačivo žiadosti na Prídavok na dieťa (.pdf)

Potrebujete:

 • originál a kópiu Rodného listu,
 • OP matky – žiadateľa,
 • kópiu kartičky od účtu v prípade zasielania na účet

11) Prihlásiť sa na dôchodkové poistenie v Sociálnej poistovni

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov jeho veku, je dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak majú trvalý pobyt v SR, môže byť poistencom štátu aj v prípade, ak sa prechodne zdržiava v zahraničí),
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) a ak
 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá nárok na rodičovský príspevok. Ak má osoba nárok na rodičovský príspevok, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje Sociálna poisťovňa. 

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa do šesť rokov zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o toto dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia veku šesť rokov. Povinné dôchodkové poistenie zaniká aj dňom, od ktorého osoba nespĺňa aspoň jednu zákonom uloženú podmienku pre možnosť byť dôchodkovo poistená ako poistenec štátu. (Čiže napr. ak sa zamestnáte).

Kto sa musí prihlásiť na poistenie?

Čiže po slovensky:;-):

 • Ak máte nárok na rodičovský príspevok, na dôchodkové poistenie Vás prihlási aj odhlási Sociálna poisťovňa sama, príde vám domov o tom písomné vyjadrenie.
 • Inak musíte podať prihlášku na dôchodkové poistenie  sama.
 • Prihlášku na dôchodkové poistenie teda podáva rodič
  • ktorý nemá nárok na rodičovský príspevok, nakoľko o takejto fyzickej osobe Sociálna poisťovňa informácie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nedostane
  • ktorý má síce nárok na dávku materské, ale povinné poistenie mu už netrvá, a to napr. z dôvodu, že ukončil pracovný pomer alebo mu zanikla povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO.
 • Ak neviete, ako je to presne vo vašom prípade, kontaktujte rajšej Sociálnu poisťovňu.

 

II. pilier dôchodkového poistenia

Netreba sa samostatne prihlasovať. Ak ste sporiteľkou v II. pilieri, nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadnu ohlasovaciu povinnosť. Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 01.01.2011 automaticky nahlási sporiteľov v II. pilieri a to od nástupu na materskú.

12) Gynekologcká prehliadka po šestonedelí

S vašou prepúšťacou správou, po 6. týždňoch po pôrode, idete na gynekologiickú prehliadku po ukončení šestonedelia k svojmu ambulantnému gynekológovi.

daňový bonus

Potvrdenie o čase čerpania Materského i potvrdenie o začiatku čerpania Rodičovskej dovolenky xeroxujte a odkladajte, zíde sa pri uplatňovaní daňového bunusu.

podrobné informácie o daňovom bonuse z www.babetko.sk

Hana Google+

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Čo všetko treba vybaviť pred pôrodom? Aké povinnosti máte voči úradom pred narodením dieťaťa? Ako a kedy sa nastupuje na...

Čo všetko treba vybaviť pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku? Aké povinnosti máte voči úradom pri prechode na rodičovskú?...