Diagnostika porúch autistického spektra

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami.

Postup pri diagnostike porúch autistického spektra (orientačný)

  1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@dietaaja.sk). Uvedie meno a vek dieťaťa, kto odporúča diagnostiku (rozhodnutie rodičov, CPPPaP, pedopsychiater ….), adresu trvalého bydliska. Na základe takto prejaveného záujmu o diagnostiku dostane rodič/zákonný zástupca mailom faktúru na úhradu registračného poplatku v sume 20€. 
  2. Po uhradení poplatku zasielame mailom dotazníky, ktoré treba vyplniť. Zároveň je potrebné po vyplnení dotazníka nám zaslať informáciu, či rodič/zákonný zástupca má záujem požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“ ZP dieťaťa.
  3. Na základe vyplneného dotazníka do cca 7 dní dostanete informáciu o termíne diagnostiky (tá má 2 časti).  1. časť – stretnutie s rodičmi, 2. časť – diagnostické stretnutie s dieťaťom. Viac …
  4. Rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 21 dní). Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odovzdanie správy rodičovi sa realizuje vo vopred stanovený termín.
  5. Čakacia doba na termín je štandardne 5 – 10 týždňov. Viac …

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pedopsychiatrom, logopédom, či neurológom. Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup. 

Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.  Naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je vo výške 10€.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...